Általános Szerződési Feltételek

A weboldal üzemeltetője és elérhetőségei

Vállalkozás megnevezése: GreenQuest Kft.

Székhely: 2750 Nagykőrös, Toldi utca 38.

Postacím: 1077 Budapest, Izabella utca 33. 2.em. 2.

Cégjegyzékszám: 13 09 211826

Adószáma: 26542735-2-13

Vezető tisztségviselő: Tázló Bence, ügyvezető

Internetes elérhetősége: https://palaprotect.hu/

Telefonszám: +36 30 286 7278

E-mail: paladoktor@palaprotect.hu

Általános Szerződési Feltételek

A jelen szerződési feltételrendszer tartalmazza a “PalaProtect” néven futó márkához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások, termékek használatának általános feltételeit az alábbiak szerint:

1. A PalaProtect.hu weboldal célja

A weboldal célja, hogy a palatetővel, elsősorban az azbesztpala tetővel rendelkező felhasználók számára az Üzemeltető elérhetővé tegye az előzetes felmérést, műszaki felülvizsgálatot. Mindezt annak érdekében, hogy a felhasználók a PalaProtect eljárással hosszú évtizedekre meg tudják oldani a tetőproblémáikat, többek között a beázást, az azbeszt kiporlást és a terhelhetőség növelését azért, hogy napelemezhető legyen a felület.

2. Az általános szerződési feltételek elfogadása

A regisztráció, feliratkozás, illetve vásárlás során a felhasználó, ha az automatizált rendszer szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen szerződés feltételeit, amit a megrendelési űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. A feltételek elfogadása esetén a jelen szövegezés szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a felhasználó között.

Ha a felhasználó a szerződés feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a program szolgáltatásait. Nem regisztrálhat, és nem küldhet megrendelést sem, valamint nem tarthat igényt a programból származó előnyökre sem.

3. A szerződés létrejötte

Ha a felhasználó megrendelést küld a weboldal felületein vagy e-mailben kiküldött személyes linken keresztül, és az Üzemeltető a megrendelést e-mailben visszaigazolja, távollévők között létrejövő szerződés jön létre.

A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés, írásban megkötött szerződésnek minősül és arra az Üzemeltető országa szerinti polgári jog az irányadó, függetlenül a felhasználó lakcímétől. A szerződésre a jelen szerződési feltételek rendelkezései vonatkoznak. Jelen szerződést a későbbi szerződési feltételek változása nem érinti, a szerződéskori állapot a mérvadó, kivétel, ha a módosítás a felhasználó írásos beleegyezésével történik, és a felhasználó részére az új szerződés az eredeti szerződési feltételeknél jobb feltételeket biztosít.

3.1. A szerződés nyelve

A szerződés magyar nyelven jön létre, elektronikus formában, a rendszer automatikusan tárolja a szerződéskötés időpontjával és a szerződéskötést kezdeményező IP címmel együtt. A felhasználó a szerződés tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja. Az elektronikus szerződéskötés a felek aláírása nélkül is érvényes!

3.2. A szerződéssel kapcsolatosan fenntartott jogok

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja, vagy visszautasítsa a felhasználóval a szerződéskötést, ha az sérti az üzleti, vagy magán érdekeit. A PalaProtect weboldal magyar felhasználók részére magyar nyelven fut. A márkanév használata, harmadik fél általi megjelenítése kizárólag erre vonatkozó külön szerződés esetén megengedett.

A PalaProtect üzemeltetője részére szerződésekben biztosított, partnercégeket megillető védjegyeknek, logóknak a használatához kizárólag a jelen weboldal és aloldalai tekintetében járul hozzá, azokat a védjegyek tulajdonosaitól származó írásos hozzájárulás nélkül harmadik fél nem használhatja.

4. Árak, egyéb kondíciók

A közzétett árak minden esetben a fizetendő ÁFA-val növelt bruttó árak (az esetleges ÁFA mentességet a számla tartalmazza) és magyar forintban értendőek. Szállítási költség a termékek digitális változatai esetében nem merül fel, ezekben az esetekben a szolgáltatás elektronikus úton érhető el. Fizikai megjelenés esetében a megrendelési felületen egyértelműen jelezzük a szállítási díj mértékét.

A vásárlás elsősorban bankkártyás fizetéssel, kivételes esetekben díjbekérő alapján átutalással történik, teljesítés után kiállított számla ellenében. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy egyes felhasználóknak biztosíthat egyéb fizetési felületeket, megoldásokat is, ha erre alapos indokot lát.

Ingyenes termékek, ajánlatok esetén egyszerű regisztráció szükséges a tartalom eléréséhez és letöltéséhez.

5. Szállítás, kiszállási díj

A digitális termékek jellegüknél fogva nem igényelnek szállítást. A fizikai termékek szállítása vagy a Magyar Posta, vagy valamelyik futárcégen keresztül történik.

Felméréseink kiszállási költségeit a szolgáltatásaink díja tartalmazza, külön kiszállási díjat munkatársaink nem kérhetnek! Amennyiben felhasználóként ilyen igénnyel találkozik, kérjük határozottan utasítsa vissza és jelezze ezt az ügyfélszolgálati elérhetőségek bármelyikén.

6. Megrendelések feldolgozása, határidők

A megrendelések rögzítése automatikus és azonnali, azonban a felmérések kiszignózása a felmérést ténylegesen elvégző munkatársaink felé kizárólag munkanapokon történik. Adott munkanapon 15 óra után érkezett, illetve munkaszüneti vagy ünnepnapokon beérkezett megrendeléseket a következő munkanapon érkezettként dolgozzuk fel!

A személyes megjelenést igénylő felmérésekre a megrendelést követő 10 munkanapon belül vállaljuk a megkeresést az időpont egyeztetés érdekében. A szolgáltatás elvégzése ettől a határidőtől később is történhet, ha a megrendelő és a felmérést végző munkatársunk ebben egyezik meg. 

7. Elállási jog gyakorlása

A Megrendelő 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Az elállási/felmondási határidő, a termék átvételének napjától számított 14 nap, amennyiben a megrendelt termékeket nem vette használatba a védőcsomagolást nem bontotta meg!

Ha a Megrendelő az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni email-ben a paladoktor@palaprotect.hu email címre vagy postai úton a jelen ÁSZF elején az elérhetőségek között megtalálható postacímre. A Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát elektronikus úton, illetve postai úton küldött nyilatkozat esetében a postai feladás időpontja a határidőn belüli időpontot igazol, függetlenül a postai küldemény kézbesítési időpontjától.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározott elállási és felmondási jogot a rendeletben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A magyar felhasználókra vonatkozó, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29.§ (1) bek. m) pontja szerint a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti elállási jogát “a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”

7.1. Nem illeti meg a fogyasztót az elállási / felmondási jog

  • Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ
  • Kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra
  • Romlandó vagy minőségét rövid ideit megőrző termékek
  • Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta
  • Olyan zárt csomagolású termékek esetén amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okokból a védőcsomagolás felbontását követően nem küldhető vissza!

 

Jelen weboldalon elérhető szolgáltatások esetében az elállási jog megszűnik a szolgáltatás megkezdésével, hiszen azt kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján, egyedi kérésének megfelelően valósítjuk meg.

Szolgáltatás megkezdési időpontjának minősül az az időpont, ami a Megrendelő és a munkatársunk által közösen rögzített kiszállási időpontja előtt a munkatársunk helyszínre utazásának megkezdését jelenti.
Alapesetben a Megrendelő akkor jár el helyesen, ha a kiszállási időpont előtti munkanapon jelzi az elállási szándékát, és erről tájékoztatja azt a munkatársat is, aki személyesen végezné el nála a megrendelt felmérést. Ezzel elkerülhetőek a későbbi viták az elállás jogszerűségéről. 

7.2. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a megrendelést követően a jelen feltételek szerinti határidő előtt a Megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az  elállási/felmondási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Megrendelő által teljesített, megrendelt termék vagy szolgáltatás vételárát, amennyiben a megrendelt termékeket nem vette használatba, a védőcsomagolást nem bontotta meg, illetve szolgáltatás esetén a 7.1. pont szerint még nem kezdődött meg a szolgáltatás teljesítése!

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja illetve külön erre vonatkozó kérés az elállási/felmondási nyilatkozatban szerepel. Az eredeti fizetési módtól eltérő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket! Meg nem kezdett szolgáltatás teljesítés esetén visszatartást nem alkalmazunk.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8. Adatkezelés

Az üzemeltető a Megrendelő által megadott adatokat kizárólag a rendelés feldolgozásához, kiszállításához valamint feliratkozás esetén a e-mailben küldött információk, dokumentumok kiküldéséhez használja fel. Bővebb információt az Adatkezelési Tájékoztatóban talál.

A felmérések teljesíthetősége érdekében a Megrendelő elérhetőségeit a felmérést végző munkatársunknak át kell adnunk, azonban a személyes adatokat Ő is ugyanolyan gondossággal köteles kezelni, ahogyan az az Adatkezelési Tájékoztatóban szerepel.

Jelen szerződéssel szabályozott tevékenységek során a Megrendelő köteles olyan gondossággal eljárni a birtokába jutott személyes vagy egyéb adatok kezelése során, ami az üzemeltető jogos érdeke, és amit helyi és nemzetközi törvények is előírnak. Az üzemeltetővel kapcsolatos minden információ üzleti titokként kezelendő, az ügyfelek által átadott adatok a GDPR szabályrendszer alapján kezelendőek, harmadik félnek nem adhatóak át.

9. Érvényesség kezdete

2021. március 01.

Ez a weboldal Sütiket használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Részletek: Adatvédelmi Tájékoztató